Algemeen Gegevensbeheer

"ARUS Vertriebs GmbH" Algemeen Gegevensbeheer:

gewijzigd 21.02.2023

 

Contractuele partner:

ARUS Vertriebs GmbH - hierna kortweg "ARUS" genoemd.

Waldstraße 11c, 85649 Brunnthal, Duitsland

E-mail: support@riwi-buildit.com

Directeur: Eszter Horvath

Bedrijfsregisternummer: HRB 270810

Regionale rechtbank: München, Duitsland

UID-nummer: DE339516338

 

Algemene handels- en leveringsvoorwaarden (AV) van http://www.riwi-buildit.com

 

§1 Werkingssfeer tussen ARUS en

(1) een consument
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

(2)een ondernemer
Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§2 Orderproces, orderontvangstbevestiging

(1)U plaatst de producten die u wilt kopen in het winkelwagentje. In het betaalproces selecteert u de betaalmethode en voert u uw betalingsgegevens in. Voordat u uw bestelling verzendt, controleert u deze op juistheid en bevestigt u uw bestelling en aanvaarding van de AV door op de knop "BESTEL NU" te klikken. Daarmee geeft u uw bestelling aan ons door, die voor ons een bindend aanbod vormt om een koopovereenkomst te sluiten.

(2) Elektronische bevestiging van ontvangst van bestelling: Zodra u een bestelling bij ARUS hebt geplaatst, verschijnt er een automatisch gegenereerde pagina met orderbevestiging die de ontvangst van uw bestelling door ons bevestigt en de details vermeldt. Dit is echter nog geen orderacceptatie, maar dient enkel om u te informeren dat wij uw order hebben ontvangen. Mocht er iets niet kloppen of wilt u uw bestelling annuleren, dan verzoeken wij u ons onmiddellijk te informeren op support@riwi-buildit.com.

(3)Uw bestelling wordt bij ons bewaard. Als u uw gegevens met betrekking tot uw bestelling verliest, neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Wij sturen u graag een kopie van uw bestelgegevens.
 

§3 Aanvaarding van de bestelling en sluiting van het contract

(1) De automatische orderbevestiging en de ontvangst van uw betaling bevestigen niet dat wij de door u geplaatste bestelling accepteren. In het geval dat wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden of weigeren, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en zullen wij het door u betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.

 

§4 Betaling, prijzen, factuur

(1)De betaling van de producten vindt plaats
door vooruitbetaling: Nadat uw betaling is geboekt, sturen wij uw pakket op.
via PayPal: PayPal is een online betaalservice waarmee u veilig, gemakkelijk en snel - en gratis - kunt betalen. Als u voor PayPal heeft gekozen, sturen wij u na het versturen van uw bestelling direct door naar de PayPal-pagina's. Daar kunt u inloggen met uw PayPal-toegangsgegevens of een nieuwe rekening aanmaken. (Registratie en verdere informatie op http://www.paypal.com.) Als u artikelen terugneemt die met PayPal zijn betaald, wordt uw PayPal-rekening automatisch gecrediteerd.

(2)Onze prijzen zijn in Euro en zijn eindprijzen plus verzendkosten. De prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke BTW. In geval van verhoging van de BTW behouden wij ons het recht voor de prijzen te verhogen. De prijzen op het moment van de bestelling gelden. Fouten voorbehouden!

(3)Wij verlenen geen korting in contanten op onze hoogwaardige producten.

(4)Levering van de factuur:
De klant dient er aan de kant van de ontvanger voor te zorgen dat alle elektronische leveringen van de factuur per e-mail van de firma ARUS Vertriebs GmbH. naar behoren op het door de klant opgegeven e-mailadres kunnen worden afgeleverd en technische voorzieningen zoals filterprogramma's of firewalls dienovereenkomstig aan te passen. Geautomatiseerde elektronische antwoordbrieven aan ARUS Vertriebs GmbH (afwezigheidsnota) kunnen niet in aanmerking worden genomen en staan een geldige levering niet in de weg.

(5) In geval van niet-aanvaarding van de goederen verbindt de klant zich ertoe ARUS volledig te vergoeden voor alle gemaakte kosten, zoals portokosten, administratieve kosten, enz. Een minimum van 25€ zal per zending in rekening worden gebracht.

(6)Aanmaningskosten worden aangerekend tegen 5€ per aanmaning. In geval van vertraging in de betaling door de klant heeft ARUS het recht de klant een vertragingsrente van 12% per jaar aan te rekenen over het uitstaande bedrag, alsmede alle aanmanings- en invorderingskosten die nodig zijn voor de correcte inning van de vordering. De mogelijkheid om verdere schadevergoeding te vorderen blijft hierdoor onaangetast.

 

§5 Eigendomsvoorbehoud

(1)Een voorschot van 100% is vereist voor op maat gemaakte producten en grotere hoeveelheden. De goederen blijven eigendom van ARUS tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

§6 Leverings- en verzendkosten, verzendingsduur, houdbaarheid van het product

(1)Onze producten worden in de EU geleverd per postpakket via DPD. Wij vinden deze vervoerders zeer betrouwbaar. De goederen zijn verzekerd voor de waarde van de goederen exclusief verzendkosten. De goederen worden geleverd op eigen risico. De verzendkosten worden weergegeven in de kassa. Vraag naar speciale verzendmethoden op support@riwi-buildit.com.

(2) Voor leveringen buiten de EU zijn de Incoterms 2000 van toepassing in overeenstemming met de leveringsclausules uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), waarbij ARUS het risico van verlies van of schade aan de goederen niet op zich neemt indien de goederen niet verzekerd zijn bij de vervoerder of indien deze verzekering niet van toepassing is. De klant draagt alle kosten en risico's die voortvloeien uit de levering van de goederen op de door hem gevraagde bestemming.

(3) De verzendingsdata zijn gebaseerd op de ontvangst van de betaling. Wij wijzen erop dat alle gegevens betreffende de verzending of levering van een product slechts voorlopige gegevens en richtlijnen bij benadering zijn. Ze vertegenwoordigen geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata.

(4) Producten van gesneden schuimblokken kunnen enigszins variëren in grootte, gewicht en kleur. Schuimproducten worden gecomprimeerd geleverd en zullen na het eerste uitpakken uitzetten tot hun oorspronkelijke grootte. Dit proces kan tot 72 uur duren. Als het schuim gedurende deze tijd niet 100% uitzet, kan vochtigheid (zoals stoom van een strijkijzer) helpen. Wij garanderen 90% reviseerbaarheid van de oorspronkelijke of opgegeven maat.

 

§7 Garantie en waarborgen

(1)De wettelijke garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van levering, d.w.z. ontvangst van het artikel door de koper. Bij problemen kunt u contact met ons opnemen via support@riwi-buildit.com.

(2)ARUS zal door u gestelde gebreken naar eigen goeddunken en op eigen kosten verhelpen door nieuwe onderdelen te leveren. Andere claims, in het bijzonder voor schadevergoeding, tegen ARUS zijn uitgesloten.

(3)Aanspraak op onze garantie bestaat alleen indien het product geen schade of tekenen van slijtage vertoont die veroorzaakt zijn door gebruik dat afwijkt van het normale doel of de specificaties van ARUS (in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing), in het bijzonder geen goederen-typische, natuurlijke of normale tekenen van slijtage, schade veroorzaakt door puntige, scherpgerande of hete voorwerpen, schade veroorzaakt door stilstaand vocht, opzettelijke vernieling of onjuiste behandeling door bijvoorbeeld verkeerde reinigingsmiddelen. Het recht op garantie duurt 1 jaar en begint met de datum van levering, d.w.z. ontvangst van het artikel door de koper.

(4) Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend door het product aan ARUS te overhandigen of op te sturen. Neem vooraf contact met ons op via support@riwi-buildit.com om uw garantieclaim te bespreken. In gerechtvaardigde garantiegevallen nemen wij de verzend- en retourkosten voor onze rekening. Voorwaarde voor een garantieclaim is het overleggen van de originele factuur met aankoopdatum. Deze garantie geldt in de mate en onder de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

 

§8 Annuleringsbeleid, recht op annulering en gevolgen van annulering, uitzonderingen op het annuleringsrecht

(1) U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. De termijn begint echter pas te lopen wanneer de koopovereenkomst voor u bindend is geworden door uw goedkeuring van het gekochte goed. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: ARUS (ARUS Vertriebs GmbH, Waldstraße 11c, 85649 Brunnthal, Duitsland, support@riwi-buildit.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper. De verklaring van herroeping kan niet worden gedaan door het louter terugzenden van de goederen.

(2) Als gevolg van een effectieve herroeping worden de geleverde diensten terugbetaald. De koopprijs wordt onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen door het bevoegde magazijn van ARUS terugbetaald. Het adres van het betreffende magazijn vindt u op het verzendlabel van uw pakket (adres van de afzender). De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.

(3)Voor de terugbetaling zal ofwel het door de consument bij de oorspronkelijke transactie gebruikte betaalmiddel, ofwel een door de consument bij de herroeping bekend gemaakte bankrekening worden gebruikt.

(4) De goederen moeten in ongebruikte, opnieuw verkoopbare staat en alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd. De goederen mogen geen gebruikssporen vertonen. Bij goederen met dergelijke slijtage wordt een passende vergoeding voor de waardevermindering in rekening gebracht. Hetzelfde geldt indien accessoires of onderdelen bij de terugzending ontbreken.

(5) Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten op afstand voor de levering van op maat gemaakte goederen of goederen die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

(6)Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die verzegeld worden geleverd en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, mits het zegel na de levering is verwijderd (bijvoorbeeld speelgoed van schuimrubber, koptelefoons).

(7)Voorts geldt het herroepingsrecht niet voor producten die reeds door de klant zijn gebruikt en die na gebruik niet meer kunnen worden gebruikt.

 

§9 Beperking van aansprakelijkheid, schade aan de zending, recht op terugzending

(1)Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering van het contract of voor niet-uitvoering door oorzaken buiten onze controle. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor telecommunicatiestoringen of virussen. Door de aard van het internet kunnen wij niet garanderen dat de website ononderbroken beschikbaar is en dat de transmissies foutloos verlopen.

(2)Wij zijn niet aansprakelijk in geval van storing van de gecontracteerde verzenddienstverlener. Bij consumenten gaat het risico over op de klant vanaf de overdracht van de goederen aan de verzenddienstverlener. Als het pakket in een uitzonderlijk geval onzorgvuldig wordt behandeld door de expediteur, dient u onmiddellijk een klacht in bij de chauffeur. Bij verlies of beschadiging van een bestelling dient u ons onmiddellijk te informeren. U dient de leveringsbon en alle verpakkingen te bewaren.

(3) Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage alsmede bij schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling of door andere externe invloeden.

 

§10 Kennisgeving gegevensbescherming

(1)Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de verwerking van bestellingen, voor het onderhouden van klantenrelaties en voor onze reclamecampagnes. In dit kader geven wij de gegevens ook door aan derden, bijv. bezorgers, voor zover dit noodzakelijk is.

(2)Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen erop dat aan Google Analytics op deze website de code "anonymizeIp" is toegevoegd om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

 

§11 Auteursrecht, intellectuele eigendom

(1)De website en de door ARUS gecreëerde inhoud, logo's, grafieken en afbeeldingen vallen onder het Hongaarse auteursrecht en zijn het intellectuele eigendom van ARUS. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt, verkocht, gereproduceerd of bewerkt. Elke vorm van exploitatie vereist de schriftelijke toestemming van de maker.

 

§12 Wijzigingen van de verkoopsvoorwaarden

(1)Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze website, regels en voorwaarden. De AV die van kracht zijn op het moment van uw bestelling zijn van toepassing op uw bestelling.

 

§13 Contracttaal

(1) De contracttaal is Duits of Engels.

 

§14 Scheidbaarheidsclausule

(1) Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, wordt die bepaling scheidbaar geacht en laat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet.