Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid, recht op annulering en gevolgen van annulering, uitzonderingen op het annuleringsrecht

(1) U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. De termijn begint echter pas te lopen wanneer de koopovereenkomst voor u bindend is geworden door uw goedkeuring van het gekochte goed. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: ARUS (ARUS Vertriebs GmbH, Waldstraße 11c, 85649 Brunnthal, Duitsland, support@riwi-buildit.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper. De verklaring van herroeping kan niet worden gedaan door het louter terugzenden van de goederen.

(2) Als gevolg van een effectieve herroeping worden de geleverde diensten terugbetaald. De koopprijs wordt onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen door het bevoegde magazijn van ARUS terugbetaald. Het adres van het betreffende magazijn vindt u op het verzendlabel van uw pakket (adres van de afzender). De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.

(3)Voor de terugbetaling zal ofwel het door de consument bij de oorspronkelijke transactie gebruikte betaalmiddel, ofwel een door de consument bij de herroeping bekend gemaakte bankrekening worden gebruikt.

(4) De goederen moeten in ongebruikte, opnieuw verkoopbare staat en alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd. De goederen mogen geen gebruikssporen vertonen. Bij goederen met dergelijke slijtage wordt een passende vergoeding voor de waardevermindering in rekening gebracht. Hetzelfde geldt indien accessoires of onderdelen bij de terugzending ontbreken.

(5) Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten op afstand voor de levering van op maat gemaakte goederen of goederen die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

(6)Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die verzegeld worden geleverd en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, mits het zegel na de levering is verwijderd (bijvoorbeeld speelgoed van schuimrubber, koptelefoons).

(7)Voorts geldt het herroepingsrecht niet voor producten die reeds door de klant zijn gebruikt en die na gebruik niet meer kunnen worden gebruikt.